با چراغ و آینه

7,500,000 ریال

در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران

تحول در زبان شعر و تصاوير و موسيقی شعر و دگرگونی رمز‌های آن و نيز تحول در شيوه نگاه شاعران متجدد ايرانی نسبت به زندگی و جامعه و طبيعت و تاريخ، همه و همه نتيجه اين پيوند است.

در اين کتاب فصل به فصل ما با ريشه‌های اين تحول آشنا می شويم و می بينيم که چگونه در آغاز اين قرن، ايرج، بهار و پروين از شعر‌های امثال لافون تن فرانسوی و کريلف روسی الهام می پزيرند و در نسل بعد، نيما يوشيج با تاثير‌پذيری از رمانتيک‌های اروپايی و رمز‌گرايان ايشان، عامل تحولی بنيادی در صورت، ساخت و فضای شعر ايران شود.