آیینه‌ای برای صداها

5,900,000 ریال

هفت دفتر شعر

 

این کتاب از مجموع هفت دفتر شعر ذیل تشکیل شده است:

زمزمه‌ها

شبخوانی

از زبان برگ

در کوچه باغ‌های نشابور

مثل درخت در شب باران

از بودن و سرودن

بوی جوی مولیان