ادبیات داستانی

3,900,000 ریال

انقلاب مشروطيت در تمام ارکان اجتماع حرکتی به وجود آورد که موجب تحولات مهمی در زمينه‌های گوناگون شد؛ از جمله ادبيات داستانی متفاوتی به وجود آمد که هم از نظر ساختار و هم از نظر معنا از ادبيات داستانی گذشته متمايز بود. نبودن معيار و سنجشی درست براي خلق رمان به معنای مرسوم و شناخته‌شده‌ی آن، نويسندگان را به سهل‌انگاری واداشت.
به تدريج با گذشت زمان شناخت اصول و فنون داستان‌نويسی نوين برای هر نويسنده‌ی ايرانی ضرورت يافت؛ هر چه بهتر در شناساندن اصول و فنون هنر داستان‌نويسی به خوانندگان کوشش شود، به خلق ادبيات داستانی غنی تر بيشتر کمک شده است. چه شناخت بهتر، آثار بهتر را تثبيت می کند و تثبيت آثار بهتر، تعالی و تکامل هنر داستان‌نويسی را تحقق می بخشد و موجب به وجود آمدن نويسندگان مقتدرتری می شود.