مهارت‌های ارتباط موثر

250,000 ریال

افراد جامعه در زندگی روزمره خود به اشکال مختلفی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند،تا اندیشه‌ها،احساسات و نیازهای خود را به یکدیگر منتقل کنند.

مهارت در ایجاد رابطه موثر با دیگر افراد جامعه،بر توانایی‌ها و اعتماد به نفس فرد می‌افزاید.هرچه میزان ارتباط موثر با دیگران بیشتر باشد،میزان موفقیت فرد در جامعه افزایش می‌یابد.

در کتاب حاضر سعی بر آن است که مهارت‌های موردنیاز جهت ارتباط موثر معرفی شوند،زیرا آگاهی در مورد این مهارت‌ها برای همه‌ی افراد جامعه ضروری است.