نقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی

195,000 ریال

کتاب «نقد ادبی در ادبيات کلاسيک فارسی» نوشته‌ی دکتر مهدی محبتی به نقد ادبی مفاهيم، مشاهير و موضوعات شاخص ادبيات کلاسيک می پردازد.  اين کتاب چهار فصل دارد که فصل چهارم آن در دو بخشی است.
فصل اول: نقد ادبی چيست؟
فصل دوم: شيوۀ برخورد با نقد ادبی ايران
فصل سوم: بسترها و رويکردهای مهم نقد ادبی در ايران
فصل چهارم: چهره‌ها، انديشه‌‌ها و آثار مهم نقد ادبی در ادبيات کلاسيک فارسی.
بخش اول: ادبيات منظوم: رودکی؛ عنصری؛ فرخی سيستانی؛ فردوسی؛ منوچهری؛ ناصرخسرو؛ مسعود سعد؛ سنايی؛ انوری؛ خاقانی؛ نظامی؛ عطار؛ مولانا؛ سعدی؛ حافظ؛ جامی؛ سبک هندی: گرايش‌ها، موضوعات و آثار عمده؛ بازگشت و بازگشتی ها؛ مشروطه و ادبيات نوين.
بخش دوم: نقد ادبی در آثار منثور: آثار بلاغی ـ بديعی؛ دانشنامه‌واره‌ها؛ متون.

در انبار موجود نمی باشد