انسان،خدا،عشق

1,500,000 ریال

وسعت جهان هستی در تصور انسان نمی‌گنجد و با اطمینان باید گفت که عشق در بزرگی و عظمت حتی از جهان هستی نیز برتر و بزرگتر است.

عشق را خداوند از روز اَلست رابطِ بین خود و انسان قرار داده است.

انسان است که به قول کتابهای آسمانی از خداوند است و به سوی او بازمی‌گردد و خداوند پیامبران و کتابهای آسمانی را برای هدایت

این انسان رانده شده فرستاده است تا او را با زبانها و بیانهای گوناگون شایستۀ عشق خدا سازند و به سوی بهشت فراخوانند.

کتاب حاضر شواهد و نمونه‌های زیبا و لطیفی است از عشق خداوند و انسان را به تصویر کشیده است.