اشراق و عرفان

4,500,000 ریال

کتاب “اشراق وعرفان”  درباره آثار شيخ اشراق شهاب الدين سهروردی و نيز آثاری است که به فلسفه اشراقی او مربوط می شود.

سهروردی از جمله فيلسوفان و حکيمانی است که به تصوف نيز علاقه داشته است؛ هم تصوف نظری و هم تصوف عملی.

در واقع آنچه فلسفه اشراق را از فلسفه مشايی متمايز می سازد همين گرايشهای عرفانی و صوفيانه شيخ اشراق است.

آثار فارسی سهروردی اين گرايشها را نشان می دهد.

در کتاب حاضر علاوه بر چاپ دو اثر فارسی شيخ اشراق به نامهای «رساله فی حاله الطفوطيه» و «لغت موران» نگاه سهروردی به شخصيتهای شاهنامه، به خصوص کيخسرو، نظر او درباره عقل و عشق، مقام معنوی پير، انوار درونی، شطحيات بايزيد بسطامی و حلاج، برخی از اصطلاحات صوفيه نيز شرح داده شده است. فصلی هم به اشعار مندرج در آثار سهروردی اختصاص داده شده است.