جنگ رباعی

650,000 ریال

کتاب شایستۀ تقدیر سی‌وچهارمین دورۀ جایزۀ کتاب سال

 

کتاب جنگ رباعی دربردارنده‌ی 4197 رباعی از 35 شاعر فارسی‌زبان است که در حد فاصل نیمه‌ی دوم قرن پنجم تا اواخر قرن یازدهم هجری می‌زیسته‌اند.

رباعیات فراهم آمده در این دفتر، پاره‌ای تصحیح دوباره‌ی رباعیات چاپ شده بر مبنای منابع موثقی است که از دید پژوهشگران پیشین پنهان مانده، پاره‌ای دیگر رباعیات نو‌یافته و چاپ نشده است و پاره‌ای دیگر نیز تلفیقی از این دو؛یعنی هم در آن‌ها تصحیح تازه‌ای صورت گرفته و هم شامل رباعیات نویافته است.

در این اثر، رباعیات نویافته و چاپ نشده‌‌ای از سنایی غزنوی، عثمان مختاری، امیر معزی نیشابوری، انوری، اثیر اخسیکتی، امامی هروی، سلمان ساوجی، صوفی آملی و محمدسعید تنهای قمی جای گرفته است. 235 رباعی نویافته سنایی غزنوی، رهاورد مغتنمی برای عرصه‌ی رباعی‌پژوهی و سنایی‌پژوهی است. 159 رباعی نویافته انوری نیز که بر مبنای چهار دستنویس کهن دیوان انوری و هفت جنگ و تذکره فراهم آمده، از دیگر بخش‌های این کتاب است. نویسنده در گردآوری و تدوین رباعیات این کتاب، از 120 نسخه‌ی خطی و 180 نسخه‌ی چاپی مدد گرفته است.

در انبار موجود نمی باشد