درآمدی بر بینامتنیت

2,200,000 ریال

نظریه ها و کاربردها

 

بينامتنيت کشفی بزرگ در حوزه مطالعات علمی به ويژه ادبی و هنری محسوب می شود.

بر اساس اين نظريه، متنها هيچگاه به طور دفعی و مستقل خلق نمی شوند بلکه همواره در شبکه ای از متنهای جهان نشانه ای شکل می گيرند چنان که هيچ متنی بدون پيش متن نيست. براي متنها آغازی وجود ندارد بلکه همواره تقليد يا تداوم است. اين روابط بينامتنی نه فقط در خلق آثار بلکه در خوانش و درک آنها نيز حضور دارند چنان که هيچ خوانشی صورت نمی گيرد مگر اين که متنها پيش خوانده شده در آنها دخالت کنند. بينامتنيت شاخه ای از نشانه شناسی است که چگونگی شکل گيری معنا و فرايند معناپردازی در متن را مورد مطالعه قرار می دهد. بينامتنيت خود دارای پيشينه هايی است که مهم ترين آنها نظريه گفتگومندی ميخائيل باختين است. کريستوا و بارت بنيانگذاران بينامتنيت محسوب می گردند. گرچه يوليا کريستوا واضع آن است ولی رولان بارت نيز در انتشارش و شکل گيری زيرشاخه ای با عنوان بينامتنيت خوانشی نقش اساسی ايفا می کند. لوران ژنی و ميکائيل ريفاتر که نسل دوم و اصلاحگران را شکل می دهند به توسعه بينامتنيت به ويژه در عرصه نقد و کاربردی کردن آن پرداختند. امروزه همچنان بينامتنيت به عنوان يک نظريه و روش تحقيق مورد استفاده بسياری از محققان به ويژه در حوزه مطالعات تطبيقی قرار می گيرد. در کل می توان کتاب درآمدی بر بينامتنيت که در حوزه‌ی نظريه‌ها و نقدهای ادبی و هنری است راهنمای خوبی براي کشف اين‌که يک نظريه چگونه پيدا می شود تا مطالب مرتبط با نظريه‌پردازان است.