درآمدی بر اسطوره شناسی

3,500,000 ریال

کتاب «درآمدی بر اسطوره‌شناسی؛ نظریه‌ها و کاربردها» از سری مجموعه‌ی «نظریه‌ها و نقدهای ادبی-هنری» به کوشش دکتر «بهمن نامور» مطلق تدوین شده است. رویکرد اسطوره‌شناسی ادبیات و هنر بر عنصر اسطوره در متون ادبی ـ هنری تأکید دارد و بر محور همین عنصر به تحقیقات می‌پردازد. از نظر اسطوره‌پژوهان در حوزه‌ی ادبیات و هنر، عنصر اساسی و کانونی آثار یا دست‌کم بخشی از آثار به اسطوره مربوط می‌شود؛ بنابراین شناخت اسطوره‌ای یک اثر، شناخت کانونی و مرکزی آن است و با رمزگشایی از این عنصر، مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش یک اثر رمزگشایی می‌شود. کتاب حاضر می‌کوشد تا نظریه‌ها و روش‌های شکل‌گرفته در اسطوره‌شناسی ادبی ـ هنری را از آغاز تا به امروز معرفی کند. در این مورد بیشتر روی نظریه‌ها و روش‌هایی در روابط بینارشته‌ای اسطوره و ادبیات ـ هنر تمرکز شده است.