اسطوره‌کاوی عشق در فرهنگ ایرانی

2,900,000 ریال

جهان یکی از بحرانی‌ترین دوران خود را در زمینه روابط عاطفی سپری می‌کند.این وضعیت جنبه جهانی دارد و یکی از جلوه‌های جهانی شدن است.امروزه بسیاری از روشنفکران در سراسر جهان به چرای این وضعیت و چگونگی اصلاح آن می‌اندیشند.

ادب فارسی که یکی از غنی‌ترین ادبیات جهانی محسوب می‌گردد،هنوز از توان لازم برای ایفای چنین نقشی برخوردار است.اگر اشعار و داستانهای فارسی به طور جدی مورد تامل و توجه قرار گیرند،می‌توانند تجربیات جامعه ایرانی را به نسل امروز منتقل نمایند.به عبارت دیگر،ادبیات و شعر فارسی نه فقط بهترین گزارش از وضعیت و حال ایرانیهاست،بلکه در دل خود پندها و آموزه‌های بسیاری را نیز نهفته است که برخی از آنها هنوز موثر و کارآمدند و این کتاب نیز برپایه چنین نگرشی طراحی شد و شکل گرفت.

این کتاب به اسطوره‌های عشق در فرهنگ ایرانی می‌پردازد و می‌کوشد که بخشی مهم از تجربیات روایی ادبیات فارسی در خصوص عشق را بازتاباند.معیار اصلی انتخاب اسطوره‌های عشق در ادب فارسی نیازهای کنونی جامعه بوده‌اند.به عبارت دیگر،منظور گردآوری مجموعه‌ای از روایتهای عاشقانه در فرهنگ ایرانی نبود،بلکه هدفی ضروری‌تر وجود داشت و آن هم پرداختن به مصائب و مسائل روز با کمک اسطوره‌های بومی بود.