دیبای زربفت

4,000,000 ریال

این کتاب چنان که از عنوان فرعی آن برمی آید کوتاه شده ی تاریخ مسعودی معروف به تاریخ بیهقی اثر ادبی-تاریخی ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی ، دبیر دیوان رسالت عهد غزنوی است که تالیف این بخش از کتاب که در دست است،از حدود نیمه ی سال 450 هجری آغاز شده و تا اواخر 451 ادامه داشته است.

نام دیبای زربفت را از این عبارت بیهقی برگرفته ایم که در پایان یک قصیده ی اسکافی در مدح امیر ابراهیم غزنوی با اشاره به تاریخی که می نوشته است ،می گوید :

“و من که بوالفضلم اگر درین دنیای فریبنده ی مردم خوار چندانی بمانم که کارنامه ی این خاندان بزرگ برانم و روزگار همایون این پادشاه،که سالهای بسیار بزیاد،چون آنجا رسم بهره آن نبشتن بردارم و این دیبای خسروانی که پیش گرفته ام به نامش زربفت گردانم.” (تاریخ بیهقی،1388،ص 377)