در آرزوی خوبی و زیبایی

3,700,000 ریال

کتاب «در آرزوی خوبی و زيبايی» گزيده‌ای از بوستان سعدی است که توسط دکتر غلامحسين يوسفی تدوين شده است. پسندها و آرزوهای سعدی در بوستان بيش از ديگر آثار او جلوه‌گر است. به عبارت ديگر سعدی مدينه فاضله‌ای را که می جسته، در بوستان تصوير کرده است. کتاب حاضر شامل گزيده‌ی اشعار بوستان سعدی بوده که بسيار سليس و روان آورده شده است. اين کتاب در ده باب تهيه شده که هر باب موضوعی مشخص دارد. به ترتيب عنوان اين باب‌ها عبارتند از: عدل و تدبير و رای، احسان، عشق و مستی و شور، تواضع، رضا، قناعت، عالم تربيت، شکر بر عافيت، توبه در راه صواب و آخرين باب در رابطه با مناجات و ختم کتاب است. بعد از باب‌ها فصل توضيحات بوده که اطلاعات بيشتری راجع به ابيات اشاره شده دارد. در پايان فهرست مراجع آورده شده است.