گفتگومندی در ادبیات و هنر

1,900,000 ریال

از مقدمه کتاب:

“گفتگومندی از موضوعات مهم در عرصه نقد ادبی و هنری محسوب می شود که توسط میخائیل باختین در نیمه قرن بیستم ارائه شد.وی بر تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی تاکید فراوان داشت و میان سوژه و ابژه که موضوعات این دو دسته از علوم بودند نیز تفاوت های اساسی قائل بود.

باختین برای انسان قائل به ویژه گفتگومندی بود ویژگی ای که غیر انسان از آن بهره نبرده است.”

کتاب گفتگومندی در ادبیات و هنر نوشته ی دکتر بهمن نامور مطلق و منیژه کنگرانی است.

این کتاب توسط نشر سخن به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.