نشانه شناسی مکان

1,500,000 ریال

کتاب «نشانه شناسی مکان» گردآوری شده توسط فرهاد ساسانی شامل مجموعه مقالات هفتمين هم‌انديشی نشانه‌شناسی است که در پاييز سال 1389 از سوی حلقه نشانه‌شناسی تهران در مرکز دايرةالمعارف بزرگ اسلامی و با دبيری علی عباسی برگزار شد.

کتاب شامل هشت مقاله است.

«تحليل نشانه‌شناختی هويت دوگانه در يک محله شهری و کارکرد آن» احمد پاکتچی، «فرآيند معناپردازی در برج آزادی» فرهاد ساسانی، «مکان، جنسيت و بازنمايی سينمايی» فرزان سجودی و «نوع شناسی مکان و نقش آن در توليد و تهديد معنا» حميدرضا شعيری به ترتيب چهار مقاله نخست کتاب است.

چهار مقاله دوم کتاب نيز از اين قرار است:

«تهران: گسست و پيوست معنا» علی عباسی، «بررسی فرم شهر از منظر نشانه‌شناسی لايه‌ای: نمونه موردی مجله باغ شاطر تهران» مريم محمدی، «قنادی کاکا در کلاردشت: شکل‌گيری فضايی ميانه و غشايی با تنش بالا در بطن فرهنگ خودی» مرتضی بابک‌معين و «فضای متحرک، فضاهای بينافضايی: مطالعه موردی تراگفتمانی فضايی» بهمن نامورمطلق.