کلک خیال‌انگیز

25,000,000 ریال

فرهنگ بسامدی و تصویری دیوان حافظ 

دوره 5 جلدی 

 

کتاب کلک خیال‌انگیز یا فرهنگ بسامدی و تصویری دیوان حافظ یک مجموعه پنج جلدی است.

مراد از فرهنگ بسامدی آن است که تعداد دفعات تکرار هر واژه را که در اثری همچون دیوان حافظ آمده در یک جا و 

همراه با بیت و شمارۀ بیت در مآخذ مربوط نشان دهیم و مراد از تصویری Imaginaire آن است که کلیۀ ترکیبات وصفی، 

عطفی و ترکیبات حاصل از این سه نوع را که از نظرگاه شعری،تصویر Image ساخته‌اند به ترتیب الفبایی در خلال بسامد

واژه‌ها و هر ترکیب را در جای الفبایی خود همراه با بیت مربوط در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار دهیم.

دسته: