مُنتهی الارب فی لغات العرب (دوره ی پنج جلدی)

45,000,000 ریال

کتاب مُنتهی الارب فی لغات العرب (دوره ی پنج جلدی) نوشته ی عبدالرحیم عبدالکریم صفی پور است.

مقدمه ،تصحیح ،تعلیقات و فهارس این کتاب را علیرضا حاجیان نژاد انجام داده است.

 

متن پشت جلد کتاب:

” منتهی الارب مهمترین و گسترده ترین لغت نامه عربی-فارسی است که بر اساس قاموس المحیط،لسان العرب،الصحّاح و امّهات متون عربی در سال 1257 هجری قمری

در هند تالیف شده است.

نثر فارسی این کتاب مانند نثر فارسی دیگر کتب و فرهنگ های فارسی نوشته شده در هند است.

منتهی الارب در 4 مجلد شامل بیش از 100/000 مدخل اعم از لغات و اعلام است.نویسنده در تدوین این فرهنگ از حدود 1000 ضرب المثل،2000 شاهد شعری،15000 حدیث و 1300 آیه بهره برده است.

 

این تصحیح براساس چاپ 1257 هجری قمری فراهم آمده است.مصحّح با مراجعه به منابع نویسنده کوشیده است اغلاط راه یافته در چاپ های مختلف منتهی الارب ،به ویژه چاپ ایران را تصحیح و چاپی منقّح عرضه کند.”

دسته: