فرهنگ مآثورات متون عرفانی

650,000 ریال

مشتمل بر احادیث،اقوال و امثال متون عرفانی اسلامی

 

کتاب «فرهنگ ماثورات متون عرفانی؛ مشتمل بر احاديث، اقوال و امثال متون عرفانی اسلامی» توسط دکتر باقر صدری نيا تدوين شده است.

در بخشی از متن اين کتاب می خوانيد:

عرفان و تصوف درگذر تاريخ چنان بافرهنگ و ادب ما درآميخته است که بازشناسی هويت فکری و فرهنگی ايرانی بدون شناخت انديشه‌های عرفانی و رسم‌ها و سنت‌های صوفيانه و تأثير آن‌ها بر معرفت و منش و خوي و خصلت مردم ايران ناتمام خواهد بود.

نه تنها پژوهندگان عرصۀ تفکر و انديشه از شناخت مبانی عرفان و تصوف و کيفيت تأثير آن بر روند تحول انديشه گريزی ندارند، بلکه اهل ادب و فرهنگ و تاريخ نيز. براي کشف رمز و راز متون ادبي، زمينۀ فکری دگرگونی های اجتماعی و عوامل مؤثر در تکوين هويت فرهنگی اين سرزمين از پژوهش در باب عرفان و تصوف بی نياز نيستند.تأمل در احاديث و مأثورات مشايخ سلف متصوفه يکی از راه‌های قابل اعتماد دستيابی به چنين معرفت و شناختی است ، مأثورات و اقوال اين مشايخ به مثابۀ گوهر انديشه‌های عرفانی، چکيدۀ آزمون‌ها و آموزه‌ها، سير و سلوک و کشف و شهود آنان شمرده می شود و متون گونه‌گون متصوفه به يک تعبير چيزی جز شرح و بسط و تأويل و تفسير اين اقوال و مأثورات نيست.

در انبار موجود نمی باشد

دسته: