فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار

1,300,000 ریال

کتاب «فرهنگ فارسی مدرسه‌ی سپهسالار»  از روي نسخه‌ی منحصر به فرد در کتابخانه مدرسه‌ی عالی سپهسالار (مطهری) منتشر شده است.

از اين فرهنگ، تحت عنوان نصاب ترکی و فرهنگ منسوب به قطران نيز ياد کرده‌اند.در معرفی اين فرهنگ آمده است:

«قسم دوم در مرکبات معانی بعضی اقوال اکابر و حديث نبوی صلعم.»

اما با بررسی متن مشخص می شود که فرهنگ حاضر شرح عبارات عربی، آيات، احاديث و لغات گلستان سعدی است.

اين فرهنگ برحسب الفبای فارسی و با ذکر شواهدی چند، تدوين شده است.

در انبار موجود نمی باشد

دسته: