تاریخ ادبیات فارسی (جلد اول)

4,500,000 ریال

«تاریخ ادبیات فارسی» عنوان کلی مجموعه‌ای 18جلدی است که به اهتمام «بنیاد فرهنگ ایرانی و مرکز مطالعات ایران‌شناسی دانشگاه کلمبیا» فراهم آمده و در ایران انتشارات «سخن»، متولی چاپ و انتشار آن شده است. جلد اول تحت‌عنوان «مقدمه‌ای کلی بر ادبیات فارسی» ویراسته‌ی «یوهانس توماس پتردوبرن» و ترجمه‌ی دکتر «مجدالدین کیوانی» است.  این مجموعه‌ی معتبر و چندجلدی، اعتبار و اهمیت ادبیات فارسی را به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد ایرانیان در طول تاریخ به نمایش می‌گذارد. در دوره‌ی هجده جلدی تاریخ ادبیات فارسی، دانشمندان برجسته در هر زمینه با رویکرد انتقادی تازه‌ای به تحقیق در موضوع موردمطالعه‌ی خویش می‌پردازند و هرجلد از این مجموعه، دربرگیرنده‌ی نمونه‌های گویا و فراگیری از این ادبیات است. سرویراستار و درواقع سلسله‌جنبان این کار سترگ، دکتر «احسان یارشاطر» رئیس بنیاد و مرکز یادشده و نیز ویراستار دانشنامه‌ی ایرانیکاست.

دسته: