درسنامه مثنوی معنوی

2,500,000 ریال

در برنامه درسی دوره ی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی چهار واحد درسی به نام “مثنوی یک” و “مثنوی دو” درنظر گرفته شده است.

بر اساس سرفصلهای این دو درس باید دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در دوره کارشناسی با این منظومه مهم عرفانی آشنا شوند و ابیات آن را بخوانند و مفاهیم آن را دریابند.