فرامرزنامۀ کوچک

750,000 ریال

سرایش بین سال‌های 555 تا 571 ق.

رفیع‌الدین مرزبان فارسی

 

فرامرزنامۀ کوچک مشتمل بر 1576 بیت، از منظومه‌های پهلوانی کهن و پیشینه‌دار است که به قلم رفیع‌الدین مرزبان فارسی،از شعرای قرن ششم بین سال‌های 555 تا 571 ق سروده شده است.

موضوع فرامرزنامۀ کوچک،رفتن فرامرز در زمان پادشاهی کیکاووس به هندوستان برای یاری به نوشاد هندی و شرح نبردهای اوست.

این منظومه از متون مهم در حوزۀ پژوهش‌های اساطیری و حماسی است و از نظر لغوی و دستوری و ادبی نیز متنی ارزشمند محسوب می‌شود.

در انبار موجود نمی باشد