رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی

1,100,000 ریال

شرح قصیدۀ بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار قوامی مطرزی گنجوی

محمود بن عمر نجاتی نیشابوری

سدۀ هشتم هجری

رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی کهن‌ترین شرح پارسی قصیدۀ بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار قوامی مطرزی گنجوی (سدۀ 6ق)در علم بدیع است که به قلم نجاتی نیشابوری (سدۀ 8ق) رقم خورده است.

این اثر اطلاعات جدیدی از احوال شارح و نمونه‌هایی از اشعار او را در اختیار می‌گذارد و شاعرانی ناشناخته مانند شمس‌الدین اسفراینی

و فخرالدین محمود زرجانی نیشابوری را معرفی و ابیاتی از آنها را عرضه می‌کند.

همچنین ابیاتی تازه‌یاب از شاعرانی همچون عنصری و رضی‌الدین نیشابوری در این رساله ثبت شده که در دیوان نیست.