به یاد محمد قزوینی

390,000 ریال

یاد کردن محمد قزوینی به هر مناسبتی مغنتم است و هر چند مجموعه ای که به یاد او گردآوری و چاپ شود در قبال خدمات مهم او به ادب و تاریخ ایران قدرشناسی

ناچیزی است.

در کتاب حاضر بیست و یک گفتار مندرج است که از آن میان شانزده گفتار نوشته ی دانشمندان و پژوهشگران ایرانی و پنج گفتار از ایران شناسان اروپا و ترکیه است.

در تمام این مقالات به علاقه ها و سلیقه های علمی قزوینی توجه شده است.

در انبار موجود نمی باشد