گنجینۀ مقالات (دورۀ دو جلدی)

3,700,000 ریال

مجموعۀ حاضر برگزیده‌ای است از مقالاتی که دکتر محمود افشار طی هفتاد سال به رشتۀ تحریر درآورده و اینک در دو جلد به چاپ می‌رسد:

جلد نخست آن،مربوط به مسائل سیاسی روز کشور،پاسخ به شبهاتی دربارۀ نام و حدود ایران،انتقاد از برخی سیاست‌های دولت و اعمال ضدّایرانی روس و

انگلیس است.

جلد دوم این مجموعه به مقاله‌های ادبی،تاریخی و اجتماعی اختصاص یافته و غالبا حاوی روشنگری‌های نویسنده دربارۀ سیاست روسیه در ایران، نقد برخی مسائل اجتماعی ،چند مقاله در موضوعاتی چون اقتصاد و وقف و نیز چند اقتراح و انتقاد ادبی و سیاسی است.