گزارش سفارت کابل

850,000 ریال

سفرنامۀ سید ابوالحسن قندهاری در 1286 و اسناد مربوط به آن 

کتاب حاضر در دو بخش گرد آمده است:

بخش نخست آن گزارشی است که سید ابوالحسن قندهاری،سفیر ایران در افغانستان در زمان حکمرانی شیرعلی‌خان،از دوران سفارت خود در آن سامان به دست داده و دبردارندۀ اطلاعات دست اولی دربارۀ شیرعلی‌خان و افغانستان آن دوران و نیز متن دو عهدنامۀ انگلیس و افغانستان در آن زمان است.

بخش دوم کتاب سواد متن چند نامۀ دولتی و یک فرمان به قلم منشی محمدعظیم،از منشیان دارالسلطنۀ هرات است که غالبا مربوط به یکی از موضوعات گزارش بخش نخست دارد و در اغلب نامه‌ها نام سیدابوالحسن قندهاری به چشم می‌خورد.