گزارشی دربارۀ روابط بازرگانی ایران و کمپانی هند شرقی هلند در قرن 18م.

2,900,000 ریال

کتابی که در پیش‌روی دارید ترجمۀ گزارشی است که از دیتارد وان ریدن (درگذشت: 1759م/1172ق)، یکی از اعضای کمپانی هند شرقی هلند،دربارۀ فعالیت

این شرکت در ایران به روزگار صفویان و اوایل عصر نادری که برای تحقیق در قسمتی از تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران بسیار مفید است.

فعالیت کمپانی نامبرده که دفتر مرکزی آن در اندونزی قرار داشت،مقارن بود با فعالیت کمپانی هند شرقی انگلیس که می‌کوشید رقبای خود را به هر وسیله

از ایران و اطراف اقیانوس هند دور کند و در این کار موفق شد.

قسمتی از این گزارش دربارۀ همین رقابتها میان هلندی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و موضع ایرانیان در قبال آنهاست.