چغازنبیل

2,350,000 ریال

بافت شهری و جنبه‌های معماری در ایلام باستان 

 

در حدود سدۀ 13 پیش از میلاد،شهر باستانی دوران ایلامی میانه با نام ال-اونتاش-نپیریشا در چغازنبیل امروزی در خوزستان بنیاد نهاده شد.

کتاب حاضر حاصل مجموعۀ تحقیقاتی است که از سال 1379 تاکنون دربارۀ این شهر باستانی توسط مولف صورت گرفته است.

در طراحی و ساخت ایت شهر عوامل مختلف مذهبی،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی نقش داشته‌اند؛ازاین‌رو،در این پژوهش نه تنها اصول معماری،بلکه جنبه‌های گوناگون فرهنگی تمدن کهن ایلامی نیز موردبحث و بررسی قرار گرفته است.