پنج کتابشناسی ایران

850,000 ریال

از زنکر،شواب،(مجلۀ کاوه)،هنینگ

و فهرست کتاب‌های تاریخ و سیاست به دستور لرد مونستر

 

این مجموعه دربرگیرندۀ پنج کتابشناسی دربارۀ ایران است که توسط کتابشناسان و شرق‌شناسان نامی: جولیوس تئودور زنکر، مویس شواب،ویلهلم لیتن،والتر برونوهنینگ و حسن تقی‌زاده در موضوعاتی چون تاریخ ، جغرافیا،جنگ،سیاست و زبان فارسی فراهم آمده است.

باتوجه به نایاب بودن اصل این پنج کتاب و اهمیتی که در شناخت مآخذ و منابع مربوط به ادب فارسی و تاریخ ایران دارند این مجموعه گردآوری و یکجا چاپ شده است.

در انبار موجود نمی باشد