ورقه و گلشاه

1,850,000 ریال

سرودۀ عیوقی

نگارگر: عبدالمومن محمد خویی نقاش

نسخه‌برگردان دستنویس شمارۀ H.841 موزۀ توپقاپی سرای 

کتابت و تصویرسازی: سدۀ هفتم هجری

ورقه و گلشاه، سرودۀ عیوقی، از قدیم‌ترین منظومه‌های فارسی است که به طور کامل به دست ما رسیده است.

این کتاب داستان دلدادگی ورقه پسر همام و گلشاه دختتر هلال،فرزندان دو برادر و دو سالار قبیلۀ بنی‌شیبه،به یکدیگر است.

آنچه درپیش روی دارید نسخه‌برگردان و دستنویس منحصربه فرد،نفیس و مصور این منظومه است که در نیمۀ دوم سدۀ هفتم 

هجری پرداخته شده و چون حاوی 71 مجلس نقاشی است نمونه‌ای نادر از هنر نگارگری عهد سلجوقی به شمار می‌آید.