واج‌شناسی شاهنامه

1,500,000 ریال

پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه

 

یکی از بایسته‌ترین خویشکاری‌های پژوهش متن شاهنامه،تعیین خوانش واژگان آن است.بدان‌گونه که خود سراینده می‌خواند.

در این کتاب کوشیده شده با بهره‌گیری از همه منابع موجود،از متون کهن گرفته تا برررسی‌های کنونی،خوانش احتمالی فردوسی تعیین شود.برای این کار،نخست وضعیت هر واژه در زبان پارسی میانه بررسی شده و سپس در دستنویس‌های متون سده پنجم،خوانش واژگان در این دو دوره، در کنار توانش قافیه در خود شاهنامه،مهم‌ترین ملاک و دستمایه در تعیین خوانش واژگان شاهنامه است.پس از ثبت خوانش هر واژه ، به بررسی آن واژه در شاهنامه پرداخته شده است.