نقش خیال

1,950,000 ریال

مجموعه مقالات ادبی و تاریخی 

 

کتاب نقش خیال دربردارندۀ بیست مقالۀ برگزیده از مولف است که جز یکی (اصلاح بیت‌هایی از کوش‌نامه) همگی پیش‌تر در مجلات ایران به چاپ

رسیده‌اند.

موضوع بیشتر مقالات،فردوسی،شاهنامه و چند منظومۀ حماسی بعد از آن مانند برزونامه و فرامرزنامه است.

مقالاتی نیز ذربارۀ برخی متون تاریخی و ادبی منثور (تاریخ بیهقی، تاریخ هرات،تذکرة‌التواریخ) و منظوم(خسرونامه) نوشته شده است.