نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران(جلد سوم)

1,850,000 ریال

جلد سوم نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران-آخرین مجلّد این اثر-مشتمل است بر چندین رساله و تالیف حقوقی از عصر قاجار از جمله مآثر مهدیه،قدیمی‌ترین نوشته درباب حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق دیپلماسی به زبان فارسی.

بخش پایانی این مجلّد، مصوّبات مجالس اول و دوم مشروطه به انضمام یادداشت‌ها و مقدمه‌هایی است که در چاپ‌های گوناگون این قوانین به کلی حذف شده‌اند و انتشار آنها ما را از چگونگی تصویب این لوایح و کوشش‌های رجال حقوق‌دان آن عصر آگاه می‌سازد.