نامه بختیار

7,500,000 ریال

مقالات ، ترجمه‌ها و یادداشت‌های دکتر مظفر بختیار

کتاب نامه بختیار در هشت بخش : رسائل کهن،تحقیقات ادبی و تاریخی ،کتاب‌آرایی،ترجمه‌ها،وفیات،پیشگفتارها،کتابشناسی و معرفی کتاب و گفت‌وگوها فراهم شده است.

برخی از این مقاله‌ها مانند ” زندگانی استاد مویدالدین طغرایی اصفهانی” و ” شکسته‌نویسی و شکسته‌خوانی”که در زمره مفصل‌ترین و ارزشمندترین تحقیق‌ها در همین زمینه به شمار می‌آید پیشتر چاپ شده و در اینجا تجدید طبع گردیده است.برخی دیگر نیز همچون “فخرالدوله نویسنده کتاب امیرارسلان” و “کتابچه خاطرات حسینقلی‌خان ایلخانی” که دربردارنده مطالبی نویافته و دقیق است،برای نخستین بار منتشر می‌شود.