نامه‌های هنینگ و تقی‌زاده

1,950,000 ریال

کتابی که در پیش روی دارید ترجمۀ تعدادی از مکاتبات سیدحسن تقی‌زاده و والتر برونو هنینگ، ایران‌شناس آلمانی،میان سال‌های 1316 تا 1345 

(1937 تا 1966 میلادی) است.این نامه‌ها اغلب در موضوعات مرتبط با فرهنگ و زبانهای باستانی ایران نگارش یافته و نیز حاوی اطلاعاتی از روند تالیف 

فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی، طرح پژوهشی ناتمام هنینگ، و آگاهی‌هایی از زندگی شخصی اوست.

چندین سند عکسی (نامه،تلگراف و صورت جلسه) نیز در انتهای کتاب گنجانده شده که بیشتر شامل نامه‌نگاری‌های تقی‌زاده با مقامات دولتی وقت است

به جهت تامین منابع مالی برای طرح پژوهشی هنینگ.

در انبار موجود نمی باشد