نامه‌های هنینگ و تقی‌زاده

1,755,000 ریال

کتابی که در پیش روی دارید ترجمۀ تعدادی از مکاتبات سیدحسن تقی‌زاده و والتر برونو هنینگ، ایران‌شناس آلمانی،میان سال‌های 1316 تا 1345 

(1937 تا 1966 میلادی) است.این نامه‌ها اغلب در موضوعات مرتبط با فرهنگ و زبانهای باستانی ایران نگارش یافته و نیز حاوی اطلاعاتی از روند تالیف 

فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی، طرح پژوهشی ناتمام هنینگ، و آگاهی‌هایی از زندگی شخصی اوست.

چندین سند عکسی (نامه،تلگراف و صورت جلسه) نیز در انتهای کتاب گنجانده شده که بیشتر شامل نامه‌نگاری‌های تقی‌زاده با مقامات دولتی وقت است

به جهت تامین منابع مالی برای طرح پژوهشی هنینگ.