نامه‌های محمدعلی فروغی

4,500,000 ریال

در کتاب نامه‌های محمدعلی فروغی با تفحص در کتابها،مجلات و اسناد مجموعه‌های خصوصی و عمومی 130 نامه از محمدعلی فروغی به ترتیب تاریخی

گرد آمده است.

این نامه‌ها در نیمۀ دوم عمر پربار ذکاءالملک (بین سالهای 1288 تا 1321) خطاب به شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی (از جمله رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی،

مستوفی‌الممالک،مخبرالسلطنه،تیمورتاش،تقی‌زاده،قزوینی،ابوالقاسم کاشانی،مستشارالدوله و رجبعلی منصور) و خارجی (از جمله چرچیل، استالین،آنتونی ایدن ، 

ویلیام بولارد،توفقی رشدی بیک،شولنبرگ،میلسپو و ادوارد براون)،خویشان فروغی(مانند فرزندانش و برادرش ابولحسن و وقارالسلطنه) و برخی مطبوعات و ادارات و 

وزارتخانه‌ها نوشته شده است.

شماری از نامه‌های این کتاب اعم از اداری و خصوصی ، برای نخستین بار است که به چاپ می‌رسد.