میمون دژ الموت

850,000 ریال

بررسی تاریخی و جغرافیایی

 

کتاب حاضر پژوهشی است درباره نام‌ها،پیشینه تاریخی و محل دقیق میمون دژ،آخرین جایگاه و کرسی فرمانروایی اسماعیلیان در منطقه الموت.

محل این دژ همواره از مباحث مهم،ناشناخته و از مسائل حل نشده در تاریخ اسماعیلیان بوده است و محققان به رغم بررسی‌های گسترده در جست‌وجوی “میمون دژ گمشده” در منطقه الموت به نظر واحدی درباره مکان دقیق آن دست نیافته بودند.

مولیف این کتاب با بررسی متون کهن از زوایای مختلف و انجام تحقیقات میدانی هفت ساله پرده از این معما برداشته و مکان دقیق آن را به دست آورده است.

در انبار موجود نمی باشد