میراث سیف‌الدّین باخرزی

4,500,000 ریال

در کتاب میراث سیف‌الدّین باخرزی پس از مقدماتی در شرح احوال سیف‌الدّین باخرزی (586-659ق)،عارف و شاعر پیرو طریقۀ کبرویه، و تحقیق درباب معاشران ومریدان،خاندان و نوشته‌های وی،متن مصحّح رسالۀ عرفانی شرح اسماءالله(متاثر از روح‌الارواح سمعانی) ،اسرارالاربعین لاخیار السائرین(چهل حدیث از پیامبر اسلام)، مکتوبات شیخ(59 نامه خطاب به کسانی چون سعدالدین حموی،ارغون خان،حبش عمدی و غیره) و متن یکی از مجالس وعظ باخرزی آمده است.