مکاتبات آقا ابراهیم امین‌السلطان با ناصرالدین‌شاه قاجار

3,300,000 ریال

کتاب مکاتبات آقا ابراهیم امین‌السلطان با ناصرالدین‌شاه قاجار  مجموعه‌ای است از فرمان‌ها،دستخط‌ها و دستورالعمل‌های ناصرالدین‌شاه و نیز اسنادی مشتمل بر عرایض،گزارش‌ها ، تلگراف‌ها و … که اعضای خانوادۀ سلطنتی ، وزرا،صاحب‌منصبان لشکری و کشوری به جهات مختلف به ناصرالدین‌شاه نوشته‌اند و در حاشیه یا پشت این اسناد دستورهای لازم جهت رسیدگی به آنها را صادر کرده است.

مخاطب فرمان‌ها و دستورالعمل‌های شاه غالبا امین‌السلطان است و در سایر اسناد نیز ناصرالدین‌شاه در بیشتر موارد طی دستخطی رسیدگی به امور را به او واگذار کرده است.