موهبت عظمی و عطیۀ کبری

2,900,000 ریال

 کتاب موهبت عظمی و عطیۀ کبری دربردارندۀ دو رساله از سراج‌الدّین علی‌خان آرزو، ادیب و منتقد ادبی سرشناس هندی در سدۀ دوازدهم هجری است.

موهبت عظمی در علم معانی و عطیۀ کبری در دانش بنیان،به گفتۀ نویسنده نخستین رساله‌های تالیف‌شده در دو علم مذکور براساس اشعارفارسی ( با ذکر حدود 390 بیت و 60 مصرع) است. 

نکته‌سنجی، شمّ انتقادی و سبک‌شناسی آرزو به نوشتۀ او ارزش و اعتبار ویژه‌ای بخشیده و دو رسالۀ او می‌تواند در زمینۀ بلاغت از منابع درسی دانشگاه‌ها باشد.