ممالک و مسالک

590,000 ریال

کتاب حاضر ترجمه‌ی فارسی کهنی است از مسالک و ممالک اصطخری،جغرافی‌نویس نامور سده چهارم از مردم اقلیم پارس.

تنها دستنویس این ترجمه که در سده هفتم هجری کتابت شده،در گنجینه پرارزش بادلیان در انگلستان نگهداری می‌شود و متن حاضر نیز بر همان اساس تصحیح شده است.

مسالک و ممالک در شمار نخستین تالیفات جغرافیایی دانشمندان مسلمان است که به سبب اهمیت بسیارش،از همان روزگاران قدیم ترجمه‌هایی به فارسی از آن صورت گرفته است.

در انبار موجود نمی باشد