مقالات عارف

1,400,000 ریال

در زمینۀ ادبیات فارسی و نسخه‌شناسی

 

کتاب حاضر جلد سوم از مقالات عارف نوشاهی،ایرانشناس پاکستانی،است.در این مجلد علاوه بر تصحیح چهار متن کهن،بیست و سه گفتار در چهار بخش ” پژوهش‌هایی در متون کهن”، ” احوال و آثار نویسندگان و شاعران”،”آثار بزرگان قلمرو فارسی و ایران در شبه قاره” و ” نسخه‌پژوهی” در دسترس خوانندگان این کتاب قرار گرفته است.