مفتاح الفضلا

2,500,000 ریال

فرهنگ فارسی از سدۀ نهم 

مفتاح الفضلا یکی از قدیمی‌ترین فرهنگ‌های فارسی است که محمدبن داو بن محمد بن محمود شادی آبادی آن را در سدۀ نهم در شبۀ قارۀ

هند تالیف کرده است.

مدخل‌های این فرهنگ براساس حرف اول و آخر کلمه در دو قسم ترتیب داده شده است:

قسم واژه‌های مرکب و اصطلاحات شعری.مولف کوشیده است هم اصول تدوین “فرهنگ شعری” را رعایت کند و هم با ارائه تعریف‌های گسترده‌تر و کاربردی‌تر.

اولین قدم‌ها را به سوی تدوین فرهنگ عمومی زبان فارسی بردارد.