مشکاه المصابیح

4,850,000 ریال

مصطفی بن قباد لاذقی

مشکاة المصابیح از مصطفی بن قباد لاذقی از فرهنگ‌های عربی به فارسی است که احتمالا در نیمۀ دوم سدۀ هفتم یا اوایل سدۀ هشتم در آسیای صغیر تالیف شده است.

مولف کوشیده است تا با استفاده از فرهنگ‌های مره و اسامی پیشین،فرهنگ مفصلی با تنظیم الفبایی تازه درست کند.

برابرهای فارسی این فرهنگ گاه متاثر از گونۀ زبانی آن منطقه است و برای حدود هزار مدخل معادل ترکی نیز آورده شده است.