مسائل عصر ایلخانان

790,000 ریال

عصر حمله مغول و به دنبال آن تشکیل و تاسیس دولت عظیم ایلخانی بی‌هیچ شکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین ادوار تاریخ جهان و ایران است.

تسلط این قوم از یک طرف ویرانگری‌های بسیاری را به بار آورد و باعث انحطاط فرهنگی و ادبی گردید اما از طرفی مقدمات وحدت مجدد سرزمین‌های ایرانی را پس از ساسانیان فراهم کرد.

همچنین حوزه‌های علمی و کتابخانه‌های عظیم و کم‌نظیری در این عصر به وجود آمدند و مورخان و نویسندگان و علمای بزرگی نیز ظهور کردند.کتاب حاضر به خوبی مسائل و مباحث مهم تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این دوره را برمی‌رسد و تحلیل‌های بسیار دقیقی از آن عرضه می‌دارد.

در انبار موجود نمی باشد