مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران

950,000 ریال

مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران مجلد سوم از مجموعه آثار دکتر علی بلوکباشی در زمینۀ پژوهش‌های مردم‌شناسی در فرهنگ و جامعۀ ایران است.

مولف در بخش نخست پیشینۀ تاریخی پزشکی عامه در ایران را بررسیده و در ادامه به معرفی روش‌های درمانی و اشاره به باورهای عامیانه عامیانه در مورد برخی از بیماری‌ها پرداخته و در پایان چنداثر طبی کهن را معرفی و نقد نموده و به کاربرد برخی داروها و روش‌های درمانی در شعر حافظ اشاره کرده است.

در انبار موجود نمی باشد