مردم‌شناسی جامعۀ تهران قدیم

1,250,000 ریال

و گفتارهایی دربارۀ خانه و خانواده و سنت‌های خانوادگی

کتاب حاضر دومین مجلد از مجموعه آثار دکتر علی بلوکباشی در زمینه مردم‌شناسی و فرهنگ عامه ایران است که در چهار بخش ” جامعه شهری تهران قدیم”،”خانه و خانواده”،”سنت‌های خانوادگی” و ” سنت‌های عروسی” تدوین شده است.

مولف کتاب در بخش نخست به معرفی جامعه شهری تهران قدیم و تحلیل فرایند تحول و توسعه اجتماعی،فرهنگی و هنری آن پرداخته و در سه بخش دیگر با تمرکز بر بحث خانه و خانواده ساختار،نقش و سنت‌های خانواده را در جامعه ایرانی بررسیده است.

در انبار موجود نمی باشد