مردم‌شناسی اقوام و ایلات ایران

1,200,000 ریال

جستارهایی که در کتاب حاضر آمده گوشه‌ای از کوشش‌های پیگیر نویسنده در راه شناخت شکل زندگی و شیوه معیشت اقتصادی و نوع بینش فرهنگی و دینی گروهی از مردم ایران است که بیشترشان زندگی کوچندگی داشته‌اند و از راه اقتصاد گله‌داری و دامپروری و کشاورزی جنبی معاش می‌کرده‌اند.

در هر یک از این مقالات می‌توان مطالبی در زمینه خاستگاه قومی-زبانی،بستر جغرافیای پراکندگی،زمان تاریخی شکل‌گیری،ساختار اجتماعی و سیاسی،رویدادهای تاریخ،نظام اقتصادی کوچ‌روی،نظام اعتقادات عرفی-سنتی و دینی،ادبیات عامه،هنر عامه و مناسک و آیین‌های هر یک از اقوام و ایلات و طوایف را یافت.

در انبار موجود نمی باشد