مجمل‌التواریخ و القصص

3,200,000 ریال

مجمل‌التواریخ و القصص تاریخ عمومی جهان است با تاکید بیشتر بر تاریخ ایران که در بیست و پنج باب تنظیم شده و دو باب آن به جغرافیا اختصاص یافته است.

نویسنده با گردآوری مطالب از مآخذ گوناگون کتابی پرداخته حاوی اخباری که بخشی از آن منحصر به همین کتاب است.

به رغم دو تصحیح پیشین،ضرورت داشت که تصحیح دیگری از مجمل‌التواریخ صورت پذیرد و این چاپ براساس چهار دستنویس شناخته‌شده این کتاب همراه با تعلیقات لازم فراهم آمده است.