مجلس آرای

2,900,000 ریال

مجلس آرای نخستین تذکرۀ شاعران هجوگو در تاریخ ادبیات فارسی است که فخری هروی (زنده در 970ق) آن را بین سال‌های 962-963ق در 

سند تالیف کرده و در آن به نقل اشعار و ذکر پراکندۀ احوال شاعران هجوگو در قرن‌های چهارم تا دهم هجری پرداخته است.

اهمیت این تذکره،جز سودمندی از منظر نوع ادبی هجو،تاریخ ادبیات و نقد ادبی،در ثبت اشعاری از شاعران معاصر مولف یا نزدیک به عصر او در حوزۀ ادبی 

هرات و سند است.